おこ

お(こす)

おこ(す)

おこ(す)

おこぜ

おこた(る)

おこた(る)

おこた(る)

おこた(る)

おこた(る)

おこた(る)

おこた(る)

おこた(る)

おこな(う)

おこな(う)

おこり

おこり

お(こる)

おこ(る)

お(こる)

お(こる)

おこ(る)

おこ(る)