Dóm svätej Alžbety》スロバキア東部の都市コシツェの旧市街にあるゴシック様式の大聖堂。16世紀初頭に建造され、同国最大の教会建築として知られる。聖アルジュベティ教会。