Nippon Kaiji Kyokai》日本海事協会。船級検査・賦与や開示関連事業を行う。明治32年(1899)、帝国海事協会として設立。昭和21年(1946)現名に改称。本部は東京都千代田区。