1. a mosaic [mouzéiik]
    • モザイク式の床
    • a mosaic floor
  1. モザイク画a mosaic
  1. モザイク細工mosaic work
  1. モザイク病a mosaic disease
  1. モザイク模様(a pattern in) mozaic