1. Beijing, Peking
  1. 北京原人Peking man
  1. ペキンダック〔料理で〕Peking duck