1. a script;〔映画の〕a screenplay,a scenario [sinəriòu|-nάːr -] ((複 ~s));〔歌劇などの〕a libretto ((複 ~s, -ti))
  1. 台本作家a scriptwriter;〔特に映画の〕a scenarist, a screenwriter