1. a Shinto ritual
    • 神事をつかさどる
    • conduct [hold] Shinto rites [rituals]