1. blood formation; hematogenesis,《英》 haematogenesis [hìːmətoudʒénəsis]
    • 造血性の
    • h(a)ematogenous
  1. 造血機能h(a)ematogenous [myelopoietic [màiəloupɔiétik], blood-producing] functions
  1. 造血機能障害〔薬物性の〕blood dyscrasia
  1. 造血組織h(a)ematogenesic [h(a)ematogenous] tissue