• 音節mo • dus o • pe • ran • di
  • 発音móudəs ὰpərǽndi | ɔ̀pə-
  1. mo・di o・pe・ran・di /móudiː/)(仕事の)やり方,手続;(犯罪の)手口,やり口(MO,m.o);(事の)作用の仕方,働き方
語源
[ラテン]