• 音節sta • men
  • 発音stéimən | -men
[名]~s,stam・i・na /stǽmənə/)《植物》雄ずい,雄しべ(⇔pistil