[名]-ses /-siːz/C
  1. 1 ((形式))論題,主張
  2. 1a 題目
  3. 1b 《哲学・論理学》(論証すべき)命題,テーゼ
  4. 2 学位[卒業]論文
  5. 3 《韻律学》(英詩で)弱音部;《音楽》強拍
語源
[原義は「置かれた状態」]