• 音節thy • mo • ma
  • 発音θaimóumə
[名]~s,~ta)《医学》胸腺腫(◇胸腺から発生する腫瘍)